Για ενωμοτίες προσκόπων και οδηγών που σκέφτονται παγκόσμια.

<p> Η Παγκόσμια Πυξίδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα από τις ενωμοτίες που θέλουν να λάβουν υπόψη τον παγκόσμιο αντίκτυπο της καθημερινής λειτουργίας της ενωμοτίας και να χρησιμοποιήσουν τις εσωτερικές διαδικασίες της ενωμοτίας για να κάνουν τα μέλη της καλύτερους παγκόσμιους πολίτες.</p><p>Η Παγκόσμια Πυξίδα λειτουργεί ως εργαλείο αυτοαξιολόγησης για την ενωμοτία. Αξιολογεί 5 τομείς στη ζωή της προσκοπικής ενωμοτίας. Κάθε τομέας εισάγεται με μια ερώτηση-κλειδί, που ακολουθείται από υπο-ερωτήσεις. Ο στόχος αυτών των υπο-ερωτήσεων είναι να προκαλέσουν συζήτηση σε βάθος μέσα στο συμβούλιο της ενωμοτίας για το τι κάνει η ενωμοτία στο συγκεκριμένο τομέα. Βάσει αυτής της συζήτησης, οι επικεφαλής των ενωμοτιών χρησιμοποιούν την κλίμακα που παρέχεται για να αυτοαξιολογήσουν το επίπεδο υπεύθυνης συμπεριφοράς ή δράσεων της ενωμοτίας. Οι υπο-ερωτήσεις βοηθούν επίσης στη συγκρότηση της σκέψης για το τι μπορεί να κάνει η ενωμοτία για να γίνει πιο υπεύθυνη σε ένα συγκεκριμένο τομέα.</p><p>Μετά την αυτοαξιολόγηση σε έναν τομέα, η Παγκόσμια Πυξίδα προτείνει εργασίες που οδηγούν σε περαιτέρω εξέλιξη. Η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθεί η Πυξίδα σε στάδια (όχι σε όλους τους τομείς συγχρόνως) ούτως ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες. Ως εκ τούτου, οι ενωμοτίες προσκαλούνται να επιστρέψουν στο εργαλείο για αυτοαξιολόγηση σε ένα διαφορετικό τομέα ή ακόμα και για νέα αυτοαξιολόγηση στον ίδιο τομέα μετά από κάποιο διάστημα. Η Παγκόσμια Πυξίδα διατηρεί αρχείο της προόδου που επιτελείται και της εμπειρίας της ενωμοτίας από τις εργασίες που αναλαμβάνει.</p>