Program

Jakými způsoby vedete děti k zájmu a porozumění souvislostem světa a hledání zodpovědné role v něm?

Pokud dětem pomůžeme chápat vztahy, které nás spojují s lidmi a místy v jiných částech planety, naučí se rozhodovat s vědomím, že dopad jejich činů se může projevit na různých místech celého světa. Konkrétními programy tak můžete přispívat snahám skautingu o inkluzivní, spravedlivé a nenásilné soužití ve světě a v souladu s přírodou, jejíž kapacity jsou limitované.

Vyhodnoťte se v několika otázkách: Pojmenujte si, co už děláte, a vyhodnoťte se na škále 1-6 (1=leda náhodou, 6=systematicky a pravidelně se na to zaměřujeme) Na základě vašich odpovědí vám kompas nabídne úkoly, které se svým oddílem můžete vyzkoušet pro zlepšení.

Dotazník si můžete vytisknout a pohodlně vyplnit se svým oddílem.

Podporují vaše symbolické rámce programů na táborech a akcích respekt a oceňování rozmanitosti mezi lidmi?

Hry a příběhy mohou zprostředkovávat poznání odlišného způsobu života a hodnot. Snažme se, aby přispívaly poznání a rozbourávaly stereotypní představy o menšinách, kulturách, pohlaví, náboženstvích, historických událostech nebo obdobích. Například: jako linku příběhu pro letní tábor si vyberete Divoký západ. Jakou perspektivu zvolíte? Jaký obrázek “prvních národů” tím vytvoříte?

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Uznává, že všichni lidé mají stejné potřeby a motivace, ale existují různé způsoby, jak je naplnit.  Je si vědom, jak rozdíly v rodině, kultuře, náboženství, jazyku, národnosti, sociálním statutu a dalších utvářejí mnohovrstevnatou a měnící se identitu jednotlivce.  Uvědomuje si, jak je ovlivňován/a vlastní příslušnost k různým skupinám (rodina, komunita, zájmové skupiny, generace, gender a další). Seznamuje s jedinci odlišných životních zkušeností i kulturního zázemí a uvědomuje si, jak různorodost napomáhá hledat odpovědi na výzvy současného světa. Vystupuje proti diskriminaci.

Zohledňujete ve vašich programech aktuální celospolečenská témata?

Aktuální témata jsou charakteristická tím, že jsou v pohybu, proto na ně neexistují jasné odpovědi, přitom však ovlivňují náš život. V duchu hesla “Buď připraven/a” může oddíl dětem a mladým poskytnout orientaci tím, že vytvoří bezpečný prostor pro utváření si názoru na dané aktuální téma skrz společné prozkoumávání pocitů, dojmů, pochybnosti, otázek a fakt a v dialogu s druhými. Oddíl tak přispívá tomu, aby z členů a členek vyrostli nezávislí myslitelé, kteří dokáží hledat řešení napříč názorovým i hodnotovým spektrem společnosti a informovaně se rozhodovat.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka rozumí a vnímá, jak jsou lidé, místa, ekonomiky a příroda propojené a na sobě vzájemně závislé. Chápe, jak se vzájemně ovlivňují jednotlivec a svět, lokální a globální, minulost, přítomnost a budoucnost. Vnímá planetu jako jeden systém, který propojuje veškerý život – včetně lidí a jejich kultur. Uvědomuje si, že rozhodnutí, která děláme, a události, na nichž se podílíme, mají zamýšlené i nezamýšlené dopady v lokálním i globálním kontextu.

Dáváte oddílovému programu systematicky globální rozměr?

Někdy může být snadné přidat globální rozměr k našim již existujícím skautským programům. Podpoříme tím porozumění naší propojenosti mezi lidmi a místy a jejich vzájemnému vlivu všude na světě. Například: v běžném programu o ochraně vod a  šetření pitnou vodou můžete hledat také příležitosti k ochraně vody kdekoliv na světě. Nebo můžete prozkoumat koncept virtuální vody a s tím související vliv naší spotřeby na dostupnost vody lidem na velmi vzdálených místech na světě. Můžete také věnovat část programu nebo jednu konkrétní aktivitu nějaké z globálních výzev, jako jsou třeba globální oteplování a nerovnost bohatství. Máme-li mít možnost věci ovlivňovat a hrát při řešení problémů aktivní roli, je nezbytné se v nich orientovat.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka rozumí a vnímá, jak jsou lidé, místa, ekonomiky a příroda propojené a na sobě vzájemně závislé. Chápe, jak se vzájemně ovlivňují jednotlivec a svět, lokální a globální, minulost, přítomnost a budoucnost. Vnímá planetu jako jeden systém, který propojuje veškerý život – včetně lidí a jejich kultur. Uvědomuje si, že rozhodnutí, která děláme, a události, na nichž se podílíme, mají zamýšlené i nezamýšlené dopady v lokálním i globálním kontextu.

Vedou vaše programy k odpovědnému rozhodování a promyšleným dobrým skutkům?

Ptát se “co to má společného se mnou? Co s tím mohu dělat” po aktivitách, které objevují sociální, ekonomická a environmentální témata, vede naše členy k tomu, aby byli odpovědnými a aktivními globálními občany. Takové programy vytvářejí prostor pro skauty a vůdce, aby se mohli rozhodnout,jaké pozitivní změně chtějí přispět, a co chtějí udělat, aby pozitivní změny dosáhli.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka si uvědomuje, jak může svůj vliv využít pro posun ke spravedlivějšímu a udržitelnějšímu světu. Ve svém každodenním životě činí taková rozhodnutí, která přispívají ke spravedlivé a pečující společnosti a chrání zdraví planety. Má přehled o tom, jakými různými způsoby se ve vztahu ke globálním a společenským výzvám zapojují a jsou aktivní lidé v místě i ve světě. Zapojuje se do komunity různých úrovních od lokální po globální. Reflektuje svá rozhodnutí a učí se ze zkušenosti. Podporuje mladé, aby o svých možnostech a volbách kriticky přemýšleli.

Po dokončení dotazníku vás čekají i tyto úkoly

 • Globální vesnice

  Vytvořte a zahrajte si interaktivní hru o různorodosti světové populace s pomocí statistik. Jako téma si můžete zvolit lidská práva nebo např. využít aktivitu globální vesnice.

 • Ženy jako hrdinky

  Použijte legendy a příběhy s ženskými hrdinkami, které činí vlastní rozhodnutí a nacházejí vlastní podobu síly. Např.: Filmy od Haiy Miazakiho - Princezna Mononoke, Naušika, Čihiro; Gerda ze Sněhové královny od H. CH. Andersena, Ginny z Harryho Pottera, Momo od Michaela Endeho, legenda o Mulan apod.

 • Handicapovaní jako průvodci příběhu

  Kontaktujte a vyberte osobu na vozíku, slepého či hluchého člověka jako průvodce příběhem, se kterým ve skupině pracujete.

 • Rodilý mluvčí

  Pokud se to hodí k tématu hry, požádejte o pomoc s jejím uváděním někoho, kdo nemluví česky. Děti získají zkušenost s komunikační výzvou, když budou nuceni mluvit jiným jazykem.