Program

Akým spôsobom zapájate skautov do globálnych problémov a motivujete ich, aby skúmali svoje vzťahy a zodpovednosť voči ostatným?
Pokiaľ deťom pomôžeme chápať vzťahy, ktoré nás spájajú s ľuďmi a miestami v iných častiach planéty, naučia sa rozhodovať s vedomím, že dopad ich činov sa môže prejaviť na rôznych miestach celého sveta. Konkrétnymi aktivitami tak môžete prispievať k snahám skautingu o inkluzívne, spravodlivé a nenásilné spolužitie vo svete, v súlade s prírodou, ktorej zdroje sú limitované.

Vyhodnoťte sa v niekoľkých otázkach na škále 1-6 (1=veľmi slabé, skôr náhodné, 6=systematické a frekventované). Na základe vašich odpovedí vám kompas navrhne tipy, čo by ste mohli so svojím oddielom zlepšiť.

Dotazník si môžete vytlačiť a pohodlne vyplniť so svojím oddielom.

Podporujú vaše symbolické rámce programov na táboroch a akciách rešpekt a oceňovanie rozmanitosti medzi ľuďmi?

Hry a príbehy môžu sprostredkovávať poznanie kultúr odlišných a rozdielnych hodnôt a názorov od tej našej. Je však dôležité, aby k tomu dochádzalo takým spôsobom, ktorý narúša stereotypné predstavy o menšinách, pohlaviach, náboženstvách vo svete, historických postavách, udalostiach alebo obdobiach, miesto toho, aby ich utvrdzoval. Napríklad: ako linku príbehu pre letný tábor si vyberiete Divoký západ. Akú perspektívu zvolíte? Aký obrázok „prvých národov" tým vytvoríte?

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti si uvedomujú, že všetci máme rovnaké základné potreby, ale  existuje mnoho spôsobov ich plnenia. Sú si vedomí, že rozdiely v pohlaví, kultúre, spoločenskom postavení, národnosti, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, jazyku a statuse sú významné pri utváraní identity. Sú otvorení pozitívnym vzťahom s ostatnými identitami a kultúrami a oceňujú, že to môže posilniť našu spoločnú reakciu na výzvy nášho zložitého sveta. Aktívne sa stavajú proti akejkoľvek forme diskriminácie.

Zohľadňujete vo vašom programe aktuálne celospoločenské témy?

Existujú mnohé aktuálne – a často kontroverzné - celospoločenské témy, na ktoré neexistujú jasné odpovede, pritom však ovplyvňujú náš život teraz a v budúcnosti. Môžeme poskytnúť mladým ľuďom bezpečný priestor pre skúmanie týchto tém -  vrátane ich pocitov, pochybností a otázok  - otvorene a čestne, tak aby si mohli utvárať vlastné názory a prijímať informované rozhodnutia a voľby v ich životoch. Napríklad migrácia je témou, na ktorú majú ľudia rozdielne a protichodné názory. Môžeme podporiť mladých ľudí, aby sa orientovali v týchto názoroch a oddeľovali fakty od fikcie a zároveň ich podporiť vo vytváraní vlastného informovaného názoru.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti si uvedomujú, že spôsob, akým jednotliví ľudia vnímajú svet je tvorený rôznymi vplyvmi - politickými, sociálnymi, kultúrnymi, ekonomickými a environmentálnymi. Vodcovia skúmajú rôzne perspektívy a ich dôsledky a venujú pozornosť tichým alebo opačným hlasom. Sú si vedomí, že každá perspektíva je neúplná a neváhajú prehodnotiť svoje názory. Sú otvorení novým myšlienkam a prístupom a uvedomujú si význam aktívneho prispievania a vytvárania alternatívnej a lepšej budúcnosti.

Dodávate oddielovému programu systematicky globálny rozmer?

Niekedy môže byť jednoduché pridať globálny rozmer k našim už existujúcim skautským programom. Podporíme tým porozumenie našej prepojenosti medzi ľuďmi a miestami a ich vzájomného vplyvu všade na svete. Napríklad: v bežnom programe o ochrane vôd a šetrení pitnej vody môžete hľadať tiež príležitosti k ochrane vody kdekoľvek na svete. Alebo môžete preskúmať koncept virtuálnej vody a s tým súvisiaci vplyv našej spotreby na dostupnosť vody ľuďom na veľmi vzdialených miestach na svete. Môžete tiež venovať časť programu alebo jednu konkrétnu aktivitu nejakej z globálnych výziev, ako sú napríklad globálne otepľovanie a nerovnosť bohatstva, s cieľom hrať pri riešení problémov aktívnu úlohu. 

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti si uvedomujú, že ľudia, miesta, ekonomiky a prostredia sú vzájomne prepojené a vzájomne závislé. Chápu, že táto vzájomná závislosť má dopad na vzťahy v lokálnom i globálnom meradle. Táto vzájomná závislosť sa tvarovala minulosťou a bude tvarovať budúcnosť. Vodcovia sú si vedomí, že každodenné rozhodnutia majú zamýšľané a nezamýšľané dôsledky pre životy druhých a pre životné prostredie, a to lokálne a globálne.

Vedú vaše aktivity k premysleným dobrým skutkom a rozhodnutiam?

Pýtať sa „čo to má spoločné so mnou?" po aktivitách, ktoré skúmajú sociálne a environmentálne témy, vedie našich členov k tomu, aby boli zodpovednými a aktívnymi globálnymi občanmi.

Takéto programy vytvárajú priestor pre skautov a skautky, aby sa mohli rozhodnúť, o aké problémy sa vášnivo zaujímajú, k akej pozitívnej zmene chcú prispieť, a čo môžu urobiť, aby pozitívne zmeny dosiahli. 

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti sú si vedomí, že môžu priniesť pozitívnu zmenu a môžu spolupracovať s ostatnými, aby urobili svet spravodlivejším a udržateľnejším miestom. Robia premyslené rozhodnutia a sú si vedomí, ako by tieto voľby mohli ovplyvniť ostatných a zdravie planéty. Podieľajú sa na dianí v komunite na rôznych úrovniach, od lokálnej až po globálnu. Aktívne podporujú mladých ľudí, aby mohli prijímať premyslené rozhodnutia na základe kritického zhodnotenia im ponúkaných možností a vytvorili si zručnosti a sebadôveru k tomu, aby jednali vo svojom živote podľa týchto rozhodnutí.

Po dokončení dotazníka vás čakajú aj tieto úlohy

 • Globálna dedina

  Vytvorte interaktívnu hru o rôznorodosti svetovej populácie s pomocou štatistiky na adrese http://www.100people.org/statistics_100stats.php?section=statistics. Prepojte to s ľudskými právami.

 • Ženy ako hrdinky

  Použite legendy a príbehy so ženskými hrdinkami, ktoré robia vlastné rozhodnutia a nespoliehajú sa na mužov, napr.: filmy od Haiy Miazakiho - Princezná Mononoke, Naušika, Čihiro; Gerda zo Snehovej kráľovny od H. CH. Andersena, Ginny z Harryho Pottera, Momo od Michaela Endeho, legenda o Mulan apod.

 • Invalidný vozík

  Vyberte osobu na vozíčku alebo slepého či hluchého človeka, ako sprievodcu príbehom v dlhej hre.

 • Rodený hovoriaci

  Ak sa to hodí k téme hry, požiadajte o pomoc s jej uvádzaním niekoho, kto nehovorí rovnakým jazykom ako členovia skautského oddielu (tj. Jeho materinská reč je iná ako vaša ). Vaši členovia získajú skúsenosť s komunikačnou výzvou, keď budú nútení hovoriť iným jazykom.