Prospešnosť oddielu navonok

Aké aktivity váš oddiel robí pre to, aby bol prospešný lokálnej ako aj globálnej komunite?
Bez toho, aby sme čokoľvek robili, sme nevyhnutne zapojení do siete vzťahov a súvislostí, ktoré nás spájajú so svetom. Zároveň sme ako skauti a skautky súčasťou celosvetového hnutia, ktoré utvárajú ľudia rôznych kultúr a identít. Byť si vedomí týchto vzťahov a otvorení voči nim aj na úrovni oddielov sú prvé kroky k ich využitiu v prospech spoločnosti vo svojom okolí i vo svete.

Vyhodnoťte sa v niekoľkých otázkach na škále 1-6 (1=veľmi slabé, skôr náhodné, 6=systematické a frekventované). Na základe vašich odpovedí vám kompas navrhne tipy, čo by ste mohli so svojím oddielom zlepšiť.

Dotazník si môžete vytlačiť a pohodlne vyplniť so svojím oddielom.

Prospievate činnosťami oddielu ľuďom i životnému prostrediu v okolí i vo svete?

Blízke i vzdialené okolie je ovplyvňované našim správaním, či už sme jednotlivci, alebo skupina ľudí. Napríklad nákupom fairtradových výrobkov podporujeme farmára vo vzdialených krajinách. Meniť veci k lepšiemu môžeme tiež podporou globálnych kampaní alebo pomocou aktivít, ktoré pomáhajú ohrozeným ľuďom v rámci našej komunity.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti si uvedomujú, že ľudia, miesta, ekonomiky a prostredia sú vzájomne prepojené a vzájomne závislé. Chápu, že táto vzájomná závislosť má dopad na vzťahy v lokálnom i globálnom meradle. Táto vzájomná závislosť sa tvarovala minulosťou a bude tvarovať budúcnosť. Vodcovia sú si vedomí, že každodenné rozhodnutia majú zamýšľané a nezamýšľané dôsledky pre životy druhých a pre životné prostredie, a to lokálne a globálne.

Vytvárate príležitosti pre stretávanie sa s ľuďmi s rôznymi životnými, sociálnymi, odbornými a kultúrnymi skúsenosťami?

Rozmanité názory a perspektívy obohacujú naše životy a pomáhajú nám lepšie porozumieť rôznym spôsobom života a kultúram. Stretávanie sa s ľuďmi rôznych životných skúseností a načúvanie ich príbehom pomáha utvárať konštruktívne vzťahy s ľuďmi rôznych identít, kultúr a s rôznym pôvodom.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti si uvedomujú, že všetci máme rovnaké základné potreby, ale existuje mnoho spôsobov ich plnenia. Sú si vedomí, že rozdiely v pohlaví, kultúre, spoločenskom postavení, národnosti, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, jazyku a statuse sú významné pri utváraní identity. Sú otvorení pozitívnym vzťahom s ostatnými identitami a kultúrami a oceňujú, že to môže posilniť našu spoločnú reakciu na výzvy nášho zložitého sveta. Aktívne sa stavajú proti akejkoľvek forme diskriminácie.

Spolupracuje váš oddiel aktívne s ďalšími organizáciami, či už skautskými alebo inými, lokálne a globálne?

Naša organizácia má svoje vlastné hodnoty a spôsoby, akými funguje a ako veci robí. Občas je dobré rozšíriť si obzory a dozvedieť sa o iných organizáciách alebo skautoch z iných krajín, a tak vidieť veci (napr. spravodlivosť, rozvoj) aj z ich perspektív. Pomáha nám to pochopiť svet v jeho komplexnosti a hľadať riešenia, ktoré fungujú univerzálne.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Vodcovia skautov a skautiek si uvedomujú, že spôsob, akým jednotliví ľudia vnímajú svet je tvorený rôznymi vplyvmi - politickými, sociálnymi, kultúrnymi, ekonomickými a environmentálnymi. Vodcovia skúmajú rôzne perspektívy a ich dôsledky a venujú pozornosť tichým alebo opačným hlasom. Sú si vedomí, že každá perspektíva je neúplná a neváhajú prehodnotiť svoje názory. Sú otvorení novým myšlienkam a prístupom a uvedomujú si význam aktívneho prispievania a vytvárania alternatívnej a lepšej budúcnosti.

Po dokončení dotazníka vás čakajú aj tieto úlohy

  • Podporte globálnu kampaň

    Inšpirujte sa medzinárodnými organizáciami ako Amnesty International, http://www.amnesty.sk/ .Vyberte tému, ktorá vás zaujíma a zistite o nej viac. Podporte globálnu kampaň zberom podpisov pod petície či písaním listov a pod.

  • Zahrajte si hru „paradajka”

    Nakreslite paradajku uprostred veľkého papiera a potom sa pokúste napísať / nakresliť čo najviac asociácií a súvislostí. Dôležité je nezabudnúť diskutovať o týchto súvislostiach počas písania/kreslenia predmetov/vecí/súvislostí. Poukážete tak na prepojenosť všetkého so všetkým. (Ak budete chcieť, paradajku môžete samozrejme nahradiť čímkoľvek iným).

  • Oslávte Svetový deň pre fair trade

    Zorganizujte na Svetový deň pre fair trade (druhá májová sobota) akciu na podporu farmárov z celého sveta. Každý môže doniesť tortu, koláče alebo iné jedlo pripravené z fairtradových alebo lokálnych surovín a stráviť tak pekný deň s ľuďmi z okolia. Bližšie informácie tu. Sprievodca akcií v desiatich krokoch pre Svetový deň pre fair trade