Odpovědná spotřeba a financování

Co zvažujete, když potřebujete pro váš oddíl získat potraviny, materiál, majetek, služby?

Vedle nakupování existují různé způsoby získávání věcí a potravin. A existují různé podmínky, za nichž jsou věci vyráběny či potraviny pěstovány. Spotřebitelskými volbami můžeme posilovat to, co považujeme za správné s ohledem na  životní prostředí a důstojné pracovní podmínky lidí, kteří pro nás něco pěstují či vyrábějí.

Vyhodnoťte se v několika otázkách: Pojmenujte si, co už děláte, a vyhodnoťte se na škále 1-6 (1=leda náhodou, 6=systematicky a pravidelně se na to zaměřujeme) Na základě vašich odpovědí vám kompas nabídne úkoly, které se svým oddílem můžete vyzkoušet pro zlepšení.

Dotazník si můžete vytisknout a pohodlně vyplnit se svým oddílem.

Snažíte se minimalizovat vaši spotřebu?

Při našich současných vzorcích spotřeby využíváme naše přírodní zdroje rychleji, než se mohou obnovovat. Tato rychlost navíc neustále roste. Pokud je oddíl vzorem odpovědné spotřeby, zvyšuje tak povědomí svých členek a členů o vlivu našeho životního stylu na životní prostředí, a tím je povzbuzuje k informovaným a rozhodnutím, která světu neškodí.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka si uvědomuje, že to, jak využíváme zdroje, které nám Země poskytuje, ovlivňuje nyní i v budoucnosti zdraví planety a všech, kdo ji s námi sdílí. Rozeznává nerovnost v distribuci ekologické stopy mezi různými regiony světa. Uvědomuje si, že naše nakládání se Zemí musí odrážet lidská práva a limity planety. Uznává, že některé kultury jsou v péči o ekosystém mnohem vyspělejší než jiné, a chce se od takových učit. Upřednostňuje udržitelný životní styl, který zachová zdravou planetu pro budoucí generace.

Pořizujete někdy nějaké věci jiným způsobem, než koupí nových?

Půjčovat a směňovat věci, nebo je shánět z druhé ruky je alternativa k nakupování. Všechny tyto možnosti snižují naši ekologickou stopu a rozvíjejí dovednosti spolupráce.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka si uvědomuje, že to, jak využíváme zdroje, které nám Země poskytuje, ovlivňuje nyní i v budoucnosti zdraví planety a všech, kdo ji s námi sdílí. Rozeznává nerovnost v distribuci ekologické stopy mezi různými regiony světa. Uvědomuje si, že naše nakládání se Zemí musí odrážet lidská práva a limity planety. Uznává, že některé kultury jsou v péči o ekosystém mnohem vyspělejší než jiné, a chce se od takových učit. Upřednostňuje udržitelný životní styl, který zachová zdravou planetu pro budoucí generace.

Než něco koupíte, zvažujete sociální a environmentální dopady výroby produktu?

Rozhodujeme se o tom, co nakupujeme, a měli bychom se snažit dělat tato rozhodnutí co nejvíce vědomě a zodpovědně. Témata k přemýšlení: životní prostředí, spravedlivý obchod, pracovní podmínky dělníků v dodavatelském řetězci.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka rozezná nespravedlnost a projevy nerovnosti jak v chování lidí, tak v systémech. Jedná se zejména o nerovnost v rozdělení politické moci a bohatství a v přístupu k přírodním zdrojům jak mezi jednotlivými občany, tak mezi státy. Rozumí některým z příčin nerovnosti a tomu, jak nerovnost a nespravedlnost v minulosti ovlivnily současné lokální i globální problémy a jak se projevují dnes. Je si vědom dopadů nerovnosti na důstojnost a kvalitu života lidí a zdraví planety. Zasazuje se za spravedlnost a rovnost a naplňování lidských práv.

Zohledňujete environmentální a společenské dopady činnosti vašeho oddílu, např. doprava, nakládání s odpady...?

Pokud zohledňujeme naši vodní stopu, uhlíkovou stopu a ekologickou stopu, činíme v životě našeho oddílu informovaná rozhodnutí.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka si uvědomuje, že to, jak využíváme zdroje, které nám Země poskytuje, ovlivňuje nyní i v budoucnosti zdraví planety a všech, kdo ji s námi sdílí. Rozeznává nerovnost v distribuci ekologické stopy mezi různými regiony světa. Uvědomuje si, že naše nakládání se Zemí musí odrážet lidská práva a limity planety. Uznává, že některé kultury jsou v péči o ekosystém mnohem vyspělejší než jiné, a chce se od takových učit. Upřednostňuje udržitelný životní styl, který zachová zdravou planetu pro budoucí generace.

Zvažujete etická kritéria při přijímání finančních darů a služeb od sponzorů a partnerů?

Když hledáme sponzory či jiné partnery, zjišťujeme, jestli se hodnotově nevylučujeme. Neexistují žádná striktní etická kritéria; důležitá je naše vlastní diskuze o našich prioritách a souladu s našimi hodnotami.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka rozumí a vnímá, jak jsou lidé, místa, ekonomiky a příroda propojené a na sobě vzájemně závislé. Chápe, jak se vzájemně ovlivňují jednotlivec a svět, lokální a globální, minulost, přítomnost a budoucnost. Vnímá planetu jako jeden systém, který propojuje veškerý život – včetně lidí a jejich kultur. Uvědomuje si, že rozhodnutí, která děláme, a události, na nichž se podílíme, mají zamýšlené i nezamýšlené dopady v lokálním i globálním kontextu.

Po dokončení dotazníku vás čekají i tyto úkoly

 • Zastaralé věci

  Mluvte o konceptech, jako je plánované zastarávání oproti vnímanému zastarávání, a jak to souvisí s našimi spotřebními návyky.

 • Zažijte nedostatek

  Umožněte svému oddílu zakusit nedostatek jako hlad, zima, nedostatek spánku. Např. na výletě. Reflexi potom zaměřte na tyto otázky: Kolik /spánku, jídla, oblečení.../ by ti stačilo? Co by bylo už příliš mnoho? Jaký je rozdíl mezi tím, co potřebuješ - v situaci nedostatku - a co máš pocit, že potřebuješ v běžném životě? Kolik /dané věci/ skutečně potřebuješ? Jaký je rozdíl mezi potřebou a přáním?

 • Globální problémy za naším jídlem

  Zjistěte, jaké globální problémy se skrývají za naším jídlem a co s tím můžeme dělat. Pro základní informace využijte materiál Jak naše talíře otáčejí světem.

 • Omezte odpad

  Pravidelně se sami sebe ptejte - obzvláště na letních táborech a akcí - kde končí náš odpad? Jak jej můžeme vyprodukovat méně? Například: Použijte hrnky, které lze používat pořád, raději, než plastické či papírové, když organizujete akci. Každý z vás může přinést svůj oblíbený hrneček, takže vždy budete vědět, který komu patří, a budete si na něj tak dávat větší pozor.