Způsoby komunikace a jednání

Jak spolu v oddíle komunikujete a jak řešíte konflikty?

Způsob komunikace, jaký děti zažívají, se jim vtiskne jako model toho, jak se to na světě dělá a jak to nejspíš budou dělat i oni jako dospělí lidé. A jaký svět okolo sebe tedy budou utvářet. Prozkoumejte, jaký vzor pro ně v oddíle tvoříte.

Vyhodnoťte se v několika otázkách: Pojmenujte si, co už děláte, a vyhodnoťte se na škále 1-6 (1=leda náhodou, 6=systematicky a pravidelně se na to zaměřujeme) Na základě vašich odpovědí vám kompas nabídne úkoly, které se svým oddílem můžete vyzkoušet pro zlepšení.

Dotazník si můžete vytisknout a pohodlně vyplnit se svým oddílem.

Komunikujete s respektem a uznáním práv každého?

Když jsme vzorem respektující komunikace, rozvíjíme tak v mladých lidech jejich vlastní schopnost respektovat různé způsoby života, myšlení a jednání a posilujeme jejich vědomí, že sami respekt zaslouží. Respektující komunikace zároveň posiluje hodnoty lidských práv na osobní rovině.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka rozezná nespravedlnost a projevy nerovnosti jak v chování lidí, tak v systémech. Jedná se zejména o nerovnost v rozdělení politické moci a bohatství a v přístupu k přírodním zdrojům jak mezi jednotlivými občany, tak mezi státy. Rozumí některým z příčin nerovnosti a tomu, jak nerovnost a nespravedlnost v minulosti ovlivnily současné lokální i globální problémy a jak se projevují dnes. Je si vědom dopadů nerovnosti na důstojnost a kvalitu života lidí a zdraví planety. Zasazuje se za spravedlnost a rovnost a naplňování lidských práv.

Jsou děti aktivně zapojovány do řešení konfliktů v oddíle?

Nejvíce se učíme praxí. Učme se řešit konflikty s ohledem na potřeby všech zúčastných. Ve skautském oddíle tomu mohou vědoucí přispět tím, že místo určování viny a trestu pomohou účastníkům konfliktu vzájemně si vyříkat, co se v jejich očích stalo, jaké to mělo důsledky, aby na základě tohoto porozumění dokázali najít společně řešení či nápravu. Tím, že konflikt ukážete jako příležitost něco se naučit a změnit k lepšímu, posunete skauty blíže k tomu, aby z nich byli dobří mírotvůrci i mimo oddíl.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Vnímá existenci konfliktu na různých úrovních - mezinárodních, občanských, komunitních, mezilidských i vnitřních a snaží se porozumět jejich příčinám a důsledkům. Hledá, jakou roli v nich může hrát a jak je může ovlivňovat. Vnímá konflikt jako z podstaty přirozenou věc, která je příležitostí ke společnému učení a proměně vztahů. Rozlišuje různé možnosti nakládání s konflikty a posuzuje jejich dopady na lidi a prostředí a mírové soužití a hledá takové cesty pro řešení konfliktu, které zahrnují všechny zúčastněné. Chápe, že je nutné neustále rozvíjet pravidla, zákony či zvyklosti tak, aby je všichni považovali za rozumné a spravedlivé.

Jste vzorem pro ostatní v sociálně i environmentálně odpovědném jednání a komunikaci?

Členky a členové oddílové rady hledají příležitosti, jak mohou i vlastním příkladem propagovat globální občanství a pozitivní změnu. Žijí Gándhího pravidlo: buďte změnou, kterou chcete ve světě vidět.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Uvědomuje si, jak může svůj vliv využít pro posun ke spravedlivějšímu a udržitelnějšímu světu. Ve svém každodenním životě činí taková rozhodnutí, která přispívají ke spravedlivé a pečující společnosti a chrání zdraví planety. Má přehled o tom, jakými různými způsoby se ve vztahu ke globálním a společenským výzvám zapojují a jsou aktivní lidé v místě i ve světě. Zapojuje se do komunity různých úrovních od lokální po globální. Reflektuje svá rozhodnutí a učí se ze zkušenosti. Podporuje mladé, aby o svých možnostech a volbách kriticky přemýšleli.

Po dokončení dotazníku vás čekají i tyto úkoly

 • Nasloucháme a mluvíme s respektem

  Požádejte někoho na schůzce/třídnické hodině, aby pozoroval diskuzi a dal na konci vám i skupině zpětnou vazbu. Pozorovatel/ka sleduje: Věnujete všem stejnou pozornost? Dáváte během diskuzí všem stejný prostor vyjádřit se? Posloucháte s respektem? Kdo mluví hodně a kdo málo? 

 • Nenásilná komunikace

  Uspořádejte workshop zaměřený na nenásilnou komunikaci, nebo pozvěte odborníka/ci, aby jej vedl/a.

 • Pravidla diskuze

  Vytvořte si ve skupině společná diskuzní pravidla, která se všichni budete snažit dodržovat. Můžete je vyvěsit na nástěnku, kde je každý/á uvidí. Společně se shodněte na tom, co budete dělat, když pravidla někdo nedodrží.

 • Přehodnoťte pravidla

  Každého půlroku pravidla přehodnoťte. Podle potřeby je změňte. Pravidla jsou jako společná dohoda. Pokud není respektována, diskutujte: Potřebujeme stále toto pravidlo? V čem nám pomáhá? Proč je někteří z nás porušují? Jaký důležitý důvod pro to mají? Najděte nové pravidlo, které by nahradilo to staré a současně vyhovovalo těm, kteří je porušovali. Některá pravidla už ani nemusí být nutná.