Komunikácia

Ako komunikujete a riešite vzájomné konflikty vo vašom oddiele?
Spôsob komunikácie, s akým sa deti stretávajú v oddiele, si zapamätajú na celý život. Ovplyvní to ich vnímanie, ako ľudia vzájomne reagujú, ovplyvní to ich spôsob komunikácie v dospelosti a to, aký svet vytvoria. Skúste sa zamyslieť nad tým, aký vzor pre nich v oddiele tvoríte.

Vyhodnoťte sa v niekoľkých otázkach na škále 1-6 (1=veľmi slabé, skôr náhodné, 6=systematické a frekventované). Na základe vašich odpovedí vám kompas navrhne tipy, čo by ste mohli so svojím oddielom zlepšiť.

Dotazník si môžete vytlačiť a pohodlne vyplniť so svojím oddielom.

Komunikujete s rešpektom a uznaním práv každého jednotlivca vo vašom oddiele?

Komunikovanie s rešpektom a uznaním podporuje rozvoj mladých ľudí, ktorí v dospelosti budú rešpektovať rôzne spôsoby myslenia, života a konania. Je užitočné pozerať sa na to z pohľadu ľudských práv.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti sú si vedomí nespravodlivosti a nerovnosti v správaní aj v systémoch. To zahŕňa prístup a nerovné rozdelenie moci, bohatstva a prírodných zdrojov v rámci krajín aj medzi jednotlivými krajinami. Chápu niektoré z príčin nerovnosti a uvažujú o tom, ako minulé udalosti ovplyvnili súčasné lokálne a globálne problémy. Mali by si byť vedomí dopadov nerovnosti na dôstojnosť a kvalitu života ľudí a zdravie planéty.

Sú mladí ľudia aktívne zapájaní do riešenia konfliktov v oddiele?

Skauti a skautky sa môžu veľa naučiť tým, že budú S podporou vodcu a neskôr rovesníkov aktívne zapojení do riešenia konfliktov. Môžu prevziať zodpovednosť za svoje činy, byť si vedomí dôsledkov a stať sa sebavedomejší pri riešení týchto následkov. Tým, že konflikt budú brať ako príležitosť niečo sa naučiť a zmeniť k lepšiemu, môžu sa stať dobrí mierotvorcovia.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti si uvedomujú, že existujú konflikty na rôznych úrovniach: medzinárodnej, občianskej, komunálnej a medziľudskej. Uznávajú, že dochádza k neustálej potrebe vytvoriť pravidlá, zákony, zvyky a systémy, ktoré všetci ľudia prijímajú ako rozumné a spravodlivé. Hľadajú rôzne stratégie na vyriešenie konfliktu, a to samostatne aj ako vodca skautov/skautiek. Oceňujú, že konflikt je prirodzený jav a môže poskytnúť príležitosť k pozitívnej zmene.

Ako vodca a vzor, podporujete v oddiele sociálne a environmentálne zodpovedné konanie?

Členky a členovia oddielovej rady  hľadajú príležitosti, ako môžu propagovať globálne občianstvo a pozitívnu zmenu aj v ich osobných životoch. Žijú podľa Gandhího citátu: „Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“ 

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti sú si vedomí, že môžu priniesť pozitívnu zmenu a môžu spolupracovať s ostatnými, aby urobili svet spravodlivejším a udržateľnejším miestom. Robia premyslené rozhodnutia a sú si vedomí, ako by tieto voľby mohli ovplyvniť ostatných a zdravie planéty. Podieľajú sa na dianí v komunite na rôznych úrovniach, od lokálnej až po globálnu. Aktívne podporujú mladých ľudí, aby mohli prijímať premyslené rozhodnutia na základe kritického zhodnotenia im ponúkaných možností a vytvorili si zručnosti a sebadôveru k tomu, aby jednali vo svojom živote podľa týchto rozhodnutí.

Po dokončení dotazníka vás čakajú aj tieto úlohy

 • Počúvame a hovoríme s rešpektom

  Požiadajte na schôdzke niekoho, aby pozoroval diskusiu a na konci vám aj oddielu dal spätnú väzbu.: Venujete všetkým rovnakú pozornosť? Dávate počas diskusií všetkým rovnaký priestor vyjadriť sa? Počúvate s rešpektom? Kto hovorí veľa a kto málo? Koho často prerušujú?

 • Nenásilná komunikácia

  Usporiadajte workshop zameraný na nenásilnú komunikáciu, alebo pozvite odborníka, aby ho viedol.

 • Pravidlá diskusie

  Vytvorte si v skupine spoločné diskusné pravidlá, ktoré sa všetci budete snažiť dodržiavať.  Môžete ich vyvesiť na stenu, kde ich bude každý môcť vidieť a byť za ne zodpovedný. Objasnite, aké budú dôsledky, keď pravidlá niekto nedodrží. Zhodnite sa na tom, čo urobíte, ak pravidla nebudú dodržané.

 • Prehodnoťte pravidlá

  Každý polrok hovorte o tom, či pravidlá majú byť prehodnotené. Ak áno, zmeňte ich. Ak pravidlo nie je rešpektované, diskutujte: Potrebujeme stále toto pravidlo? Prečo ho jeho porušovatelia nerešpektujú? Nájdite nové pravidlo, ktoré by nahradilo to staré a vyhovovalo tým, ktorí ho porušovali. Niektoré pravidlá už ani nemusia byť nutné.