Participace na dění v oddíle

Jak zajišťujete prostor pro každého člena oddílu, aby se mohl podílet na plánování a hodnocení aktivit oddílu?

Způsob rozhodování oddílových věcí modeluje dětem určité fungování světa. Prozkoumejte zda oddílové mechanismy utvářejí svět, který funguje pro všechny, na jehož formování se všichni podílejí a cítí za jeho podobu odpovědnost.

Vyhodnoťte se v několika otázkách: Pojmenujte si, co už děláte, a vyhodnoťte se na škále 1-6 (1=leda náhodou, 6=systematicky a pravidelně se na to zaměřujeme) Na základě vašich odpovědí vám kompas nabídne úkoly, které se svým oddílem můžete vyzkoušet pro zlepšení.

Dotazník si můžete vytisknout a pohodlně vyplnit se svým oddílem.

Jsou do rozhodování o činnosti oddílu zapojeni všichni členové?

Tím, že si skauti v oddíle mohou procvičit mechanismy participace a demokracie, učí se dovednostem užitečným pro to, aby se stali aktivními globálními občany dnes i v budoucnu.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka si uvědomuje, jak může svůj vliv využít pro posun ke spravedlivějšímu a udržitelnějšímu světu. Ve svém každodenním životě činí taková rozhodnutí, která přispívají ke spravedlivé a pečující společnosti a chrání zdraví planety. Má přehled o tom, jakými různými způsoby se ve vztahu ke globálním a společenským výzvám zapojují a jsou aktivní lidé v místě i ve světě. Zapojuje se do komunity různých úrovních od lokální po globální. Reflektuje svá rozhodnutí a učí se ze zkušenosti. Podporuje mladé, aby o svých možnostech a volbách kriticky přemýšleli.

Pracujete se zpětnou vazbou na vaše programy, kterou dostávate od dětí?

Být aktivně zahrnutý v tvorbě programu umožňuje skautům a skautkám učit se ovlivňovat věci okolo sebe. Učí se, že mohou mít vliv, učí se spolupracovat s ostatními a vyvažovat rozdílné potřeby všech zúčastněných. Být aktivní a zodpovědný v rámci skupiny je dobrý základ pro globálně odpovědné občanství.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka s uvědomuje, jak může svůj vliv využít pro posun ke spravedlivějšímu a udržitelnějšímu světu. Ve svém každodenním životě činí taková rozhodnutí, která přispívají ke spravedlivé a pečující společnosti a chrání zdraví planety. Má přehled o tom, jakými různými způsoby se ve vztahu ke globálním a společenským výzvám zapojují a jsou aktivní lidé v místě i ve světě. Zapojuje se do komunity různých úrovních od lokální po globální. Reflektuje svá rozhodnutí a učí se ze zkušenosti. Podporuje mladé, aby o svých možnostech a volbách kriticky přemýšleli.

Zaměřujete se na potřeby jednotlivých dětí, abyste jim mohli dát potřebnou podporu v seberozvoji?

Globální vzdělávání je proces na celý život. Vůdci a vůdkyně povzbuzují zájem skautů a skautek o svět okolo a nabízejí jim různé příležitosti vzdělávat se dále podle jejich individuálních potřeb.

Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Vnímá existenci konfliktu na různých úrovních - mezinárodních, občanských, komunitních, mezilidských i vnitřních a snaží se porozumět jejich příčinám a důsledkům. Hledá, jakou roli v nich může hrát a jak je může ovlivňovat. Vnímá konflikt jako z podstaty přirozenou věc, která je příležitostí ke společnému učení a proměně vztahů. Rozlišuje různé možnosti nakládání s konflikty a posuzuje jejich dopady na lidi a prostředí a mírové soužití a hledá takové cesty pro řešení konfliktu, které zahrnují všechny zúčastněné. Chápe, že je nutné neustále rozvíjet pravidla, zákony či zvyklosti tak, aby je všichni považovali za rozumné a spravedlivé.

Využíváte svůj prostor k ovlivňování dějů na středisku i na vyšších stupních organizační struktury Junáka?


Oblast rozvíjí tuto kompetenci:

Skaut/ka s uvědomuje, jak může svůj vliv využít pro posun ke spravedlivějšímu a udržitelnějšímu světu. Ve svém každodenním životě činí taková rozhodnutí, která přispívají ke spravedlivé a pečující společnosti a chrání zdraví planety. Má přehled o tom, jakými různými způsoby se ve vztahu ke globálním a společenským výzvám zapojují a jsou aktivní lidé v místě i ve světě. Zapojuje se do komunity různých úrovních od lokální po globální. Reflektuje svá rozhodnutí a učí se ze zkušenosti. Podporuje mladé, aby o svých možnostech a volbách kriticky přemýšleli.

Po dokončení dotazníku vás čekají i tyto úkoly

 • Mezinárodní akční dny

  Přidejte se k významným mezinárodním akčním a společně s vaším oddílem připravte akci nebo program s globálním rozměrem. Inspirujte se seznamem Kalendář lidských práv.

 • Způsoby ovlivňování programu

  Zeptejte se sami sebe, zda vaši dětí ví, jakými způsoby mohou ovlivňovat skupinové aktivity, například hlasování pro aktivity, účastí na ročním plánováním apod. Pokud si uvědomíte, že nevědí, něco s tím udělejte.

 • Poznat jak se rozhodujeme

  Učte členy, jak mladším skautům vysvětlovat procesy rozhodování v oddíle s důrazem na to, jak mohou rozhodování ovlivňovat. Začleňte to do systému vítání nových členů.

 • Ptejte se mladších členů

  Na setkání oddílové rady oslovte přímo mladší členy, jaké mají návrhy na celooddílové akce. Můžete rádce a rádkyně zaúkolovat, ať nápady posbírají na družinovce.