Spôsob rozhodovania v oddiele

Ako zabezpečujete priestor pre každého člena skautského oddielu, aby sa mohol podieľať na plánovaní a hodnotení aktivít oddielu?
Spôsob rozhodovania oddielových vecí modeluje pre deti určité fungovanie sveta. Skúste sa zamyslieť, či oddielové mechanizmy utvárajú svet, ktorý funguje pre všetkých, na ktorého formovaní sa podieľajú všetci a cítia za jeho podobu zodpovednosť.

Vyhodnoťte sa v niekoľkých otázkach na škále 1-6 (1=veľmi slabé, skôr náhodné, 6=systematické a frekventované). Na základe vašich odpovedí vám kompas navrhne tipy, čo by ste mohli so svojím oddielom zlepšiť.

Dotazník si môžete vytlačiť a pohodlne vyplniť so svojím oddielom.

Sú do rozhodovania o činnosti oddielu zapojení všetci členovia?

Tým, že si mladí ľudia v oddiele môžu precvičiť mechanizmy účasti a demokracie, učia sa zručnostiam užitočným pre to, aby sa stali aktívnymi globálnymi občanmi dnes aj v budúcnosti.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti sú si vedomí, že môžu priniesť pozitívnu zmenu a môžu spolupracovať s ostatnými, aby urobili svet spravodlivejším a udržateľnejším miestom. Robia premyslené rozhodnutia a sú si vedomí, ako by tieto voľby mohli ovplyvniť ostatných a zdravie planéty. Podieľajú sa na komunite na rôznych úrovniach, od lokálnej až po globálnu. Aktívne podporujú mladých ľudí, aby mohli prijímať premyslené rozhodnutia na základe kritického zhodnotenia im ponúkaných možností a vytvorili si zručnosti a sebadôveru k tomu, aby jednali vo svojom živote podľa týchto rozhodnutí.

Pracujete s spätnou väzbou na vaše programy, ktorú dostávate od detí?

Byť aktívne zahrnutý v tvorbe programu umožňuje mladým ľuďom učiť sa ovplyvňovať veci okolo seba. Učia sa, že môžu mať vplyv, učia sa spolupracovať s ostatnými a vyvažovať rozdielne potreby všetkých zúčastnených. Byť aktívny a zodpovedný v rámci skupiny je dobrý základ pre globálne zodpovedné občianstvo.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti sú si vedomí, že môžu priniesť pozitívnu zmenu a môžu spolupracovať s ostatnými, aby urobili svet spravodlivejším a udržateľnejším miestom. Robia premyslené rozhodnutia a sú si vedomí, ako by tieto voľby mohli ovplyvniť ostatných a zdravie planéty. Podieľajú sa na komunite na rôznych úrovniach, od lokálnej až po globálnu. Aktívne podporujú mladých ľudí, aby mohli prijímať premyslené rozhodnutia na základe kritického zhodnotenia im ponúkaných možností a vytvorili si zručnosti a sebadôveru k tomu, aby jednali vo svojom živote podľa týchto rozhodnutí.

Zameriavate sa na jednotlivé potreby a možnosti, aby ste mohli dať každému členovi oddielu potrebnú podporu v seba rozvoji?

Globálne vzdelávanie je proces na celý život. Skautskí vodcovia povzbudzujú záujem skautov o svet okolo a ponúkajú členom rôzne príležitosti vzdelávať sa ďalej podľa ich individuálnych záujmov a zručností.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti si uvedomujú, že všetci máme rovnaké základné potreby, ale že existuje mnoho spôsobov ich plnenia. Sú si vedomí, že rozdiely v pohlaví, kultúre, spoločenskom postavení, národnosti, náboženskom vyznaní, etnickom pôvode, jazyku a statuse sú významné pri utváraní identity. Sú otvorení pozitívnym vzťahom s ostatnými identitami a kultúrami a oceňujú, že to môže posilniť našu spoločnú reakciu na výzvy nášho zložitého sveta. Aktívne sa stavajú proti akejkoľvek forme diskriminácie.

Využívate vaše postavenie na ovplyvňovanie rozhodnutí na vyšších stupňoch organizačnej štruktúry vašej skautskej organizácie?

Ako vodca, podporujete globálne občianstvo na všetkých úrovniach organizácie a uznávate hodnotu, ktorú prináša do hnutia. Váš oddiel by mal byť oboznámený s činnosťou oblastí a národnej úrovne a mal by využívať demokratické nástroje začlenené do štruktúry skautskej organizácie.

Oblasť rozvíjajúca túto kompetenciu:

Skauti sú si vedomí, že môžu priniesť pozitívnu zmenu a môžu spolupracovať s ostatnými, aby urobili svet spravodlivejším a udržateľnejším miestom. Robia premyslené rozhodnutia a sú si vedomí, ako by tieto voľby mohli ovplyvniť ostatných a zdravie planéty. Podieľajú sa na komunite na rôznych úrovniach, od lokálnej až po globálnu. Aktívne podporujú mladých ľudí, aby mohli prijímať premyslené rozhodnutia na základe kritického zhodnotenia im ponúkaných možností a vytvorili si zručnosti a sebadôveru k tomu, aby jednali vo svojom živote podľa týchto rozhodnutí.

Po dokončení dotazníka vás čakajú aj tieto úlohy

 • Medzinárodné akčné dni

  Pridajte sa k svetovým a medzinárodným akčným dňom zo zoznamu Kalendára ľudských práv a spoločne s vašim oddielom pripravte akciu s globálnym rozmerom.

 • Spôsoby ovplyvňovania aktivít

  Opýtajte sa sami seba, či členova vášho dielu vedia, akými spôsobmi môžu ovplyvňovať oddielové aktivity, napríklad hlasovaním pre určitú aktivitu, účasťou na ročnom plánovaní a pod.

 • Poznať ako sa rozhodujeme

  Učte členov, ako mladším skautom vysvetľovať procesy rozhodovania v oddiele s dôrazom na to, ako môžu rozhodovanie ovplyvňovať. . Začleňte to do systému vítania nových členov.

 • Úloha pre každého

  Každý v družine je za niečo zodpovedný, tieto úlohy majú byť vykonané v určený čas. (Napríklad: nástenkár, pokladník, vyhľadávač aktualít zo sveta).